• Regulamin Supercamp Winter Edition 2023

Regulamin Supercamp Winter Edition 2023

Każdy uczestnik ma obowiązek:
1. Przestrzegania poniższego regulaminu.
2. Podporządkowania się i wykonywania poleceń kadry instruktorskiej i wychowawczej.
3. Przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania punktualnego i aktywnego udziału we wszystkich zajęciach.
4. Bezwzględnego przestrzegania, po uprzednim zapoznaniu się z nimi, przepisów przeciwpożarowych i innych
wewnętrznych regulaminów obowiązujących w miejscu zakwaterowania oraz zasad poruszania się po drogach.
5. Przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych. Telefony wydawane są uczestnikom na czas ciszy
poobiedniej. W pozostałych godzinach, istnieje możliwość kontaktu rodzica/opiekuna z wychowawcą.
6. Utrzymania w czystości i porządku miejsca zakwaterowania.
7. Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.
8. Kulturalnego zachowywania się w każdym miejscu, odnoszenia się z szacunkiem do kolegów, trenerów, wychowawców,
innych mieszkańców ośrodka i samego siebie.
9. Bezwzględnego przestrzegania, po uprzednim zapoznaniu się z nimi, przepisów obowiązujących na kąpieliskach, w
lasach i parkach krajobrazowych.
10. Pomagania słabszym od siebie.
11. Wykorzystywania prawa do wypoczynku w przeznaczonym nań czasie.
12. Szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu pracowniczego, osobistego oraz
znajdującego się w miejscu zakwaterowania.
13. Podporządkowaniu się ostatecznym decyzjom dot. przydzielonych miejsc zakwaterowania.

W szczególności uczestnikom zabrania się w czasie pobytu i przejazdów:

l. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków narkotyzujących
i wszelkiego rodzaju używek.
2. Oddalania się od grupy w czasie zajęć i od miejsca zakwaterowania bez uzyskania wyraźnej zgody wychowawcy lub
kierownika obozu.
3. Noszenia przy sobie przyborów służących do rozniecania ognia oraz przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu
innych osób np.: noży, itp.

Konsekwencjami nieprzestrzegania regulaminu są:

1. Upomnienie przez wychowawcę lub kierownika.
2. Nagana z ostrzeżeniem.
3. Powiadomienie rodziców I opiekunów o zachowaniu uczestnika.
4. Usunięcie z imprezy (powrót do miejsca zamieszkania nastąpi na koszt rodziców / opiekunów).

Rodzice lub opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
uczestnika obozu podczas podróży lub pobytu na obozie.

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników obozu od momentu rozpoczęcia obozu do chwili zakończenia.

Stwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem obozu i zobowiązuję się do jego
bezwzględnego przestrzegania.